ތުޅާދޫއޮންލައިން.އެމްވީ

ތުޅާދޫ އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ހަބަރުތަކާއި ދުނިޔެ އާއި ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް ތާޒާކަމާއެކު ވަގުތުން ވަގުތައް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން ކިޔުންތެރިންނަށް މުޙިއްމު އާންމު މަޢުލޫމާތުތަށް މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.