ކުޅިވަރު

ޓީ އެފް އެސް ފްޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފިނޮޅު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތުޅާދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ "ޓީ.އެފް.ސީ ފްޓްޗަލް ޗެލެންޖް" މިއަހަރުވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޓީ.އެފް.ސީ ފްޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ...

މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތް: ގޮއިދޫ ޓީމު ކުޅުނު 03 މެޗުންވެސް ތަފާތު މޮޅެއް

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ޓީމުން ކުޅުނު 03 މެޗުން ވެސް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅު ވެއްޖެއެވެ.    ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް...

މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތް: ގޮއިދޫ ޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫއިން އެޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޚުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު...

މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތް: ފައިނަލްގައި ގޮއިދޫގެ ދެޓީމް

ބ. މާޅޮހު ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލަށް ގޮއިދޫ ދެ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު ފައިނަލަށް ދިޔައީ...

ސަޕޯޓަރުންގެ ހިއްވަރުން ފެހެންދޫ ޓީމަށް ދިރުން ގެނެސްދީފި

ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ 12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަކީ ، ދެންތިބި 11 ކުޅުންތެރިންނާއި ނުބައްދަލު މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއްކަން ހޯމް މެޗްތަކުގައި ދުނިޔެ ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗެއްގެ އޮއެވަރު ބަދަލުކޮށްލުމަށް އެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދާކުރާ...

މުރައިދޫ ބަލިކޮށް ފެހެންދޫން ސެމީގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ހއ. މުރައިދޫ ބަލިކޮށް ފެހެންދޫން ސެމީއަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފިއެވެ. ށ. ފޯކައިދޫ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު...

 ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ފެހެންދޫ ނުކުންނަނީ!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލު ބުރުގައި ފެހެންދޫ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި މިއަދު  ބައްދަލު ކުރާނީ ހއ. މުރައިދޫ އާއެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ފެހެންދޫ ނިކުންނަ މެޗް މިއަދު ހަވީރު 03:45...

ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ފެހެންދޫ ބަލިވެއްޖެ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދޫ އާ ވާދަކޮށް 3-2 ން ފެހެންދޫ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ފޯކައިދޫ ޓީމަށް މުހައްމަދު ފާރިޝް އިބްރާހީމް ދެ ލަނޑު...

ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ޒޯން ބުރަށް ދިއުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު – ފެހެންދޫ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ޒޯން ބުރަށް ދިއުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ފެހެންދޫ ޓީމްގެ މެނޭޖަރ މޫސާ ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

ގޯލްޑަން ފުޓުސެލް ޗެލެންޖު 2017: ތުޅާދޫ ޓީމް ކުއާޓަރ އިން ޖާގަ ހޯދައިފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބ. ތުޅާދޫ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ގަދަ 16 ގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ގަލޮޅު އަތުން ބ. ތުޅާދޫ މޮޅުވެފައި ވަނީ...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -