ޚަބަރު

ފިނޮޅު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތުޅާދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ "ޓީ.އެފް.ސީ ފްޓްޗަލް ޗެލެންޖް" މިއަހަރުވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޓީ.އެފް.ސީ ފްޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2019 މެއި 08 ވަނަ ދުވަހު...
ދިވެހި ފިލްމް "ނަފްރަތުވުމުން" ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކްލަބްގެ ސްކްރީންގައި އެޅުވުމަށް އެ ކްލްބްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ކްލަބްގެ ޗެއަރޕާސަން މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވިދާޅުވީ "ނަފްރަތުވުމުން" ޓީއެސްއެސްސީ ގެ ސްކްރީންގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެ. ދަރަވަންދޫގައި މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ"ނަފްރަތުވުމުން"ގެ ލީޑު...
ބ. ތުޅާދޫ ކައުނސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ، ބ. އަތިޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ "ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1440" ގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ...
މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ޓީމުން ކުޅުނު 03 މެޗުން ވެސް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅު ވެއްޖެއެވެ.    ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޚުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގޮއިދޫއިން ކާމިޔާބުކުރީ ދަރަވަންދޫއާ ބައްދަލުކޮށް ސީދާ 03 ސެޓުންނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫއިން...
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު މިހާރު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ބިސް ކޭހެއް 270ރ. އަށް، ފިޔާ ބަސްތާއެއް 140ރ. އަށް އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް 180ރ. އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި 25 ބަސްތާ އަށް ވުރެ ގިނައިން ގަންނަ ނަމަ...
މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫއިން އެޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޚުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގޮއިދޫއިން ކާމިޔާބުކުރީ ދަރަވަންދޫއާ ބައްދަލުކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫއިން މި މެޗުގެ ސެޓުތައް އެޓީމުން ގެންދިޔައީ...
ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވަން ބޭއްވި މިދިއަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓް ބާތިލް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އީސީގެ ރައީސް ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވަ އެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވެ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވީ ތުޅާދޫ...
ބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އެ އޯޑިއޯ އިން އިނގޭ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް ބާތިލްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. ލީކްވެފައިވާ އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ދެ މީހެކެވެ.. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ ވަކީލެއް...
ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މާލޭގައި ނަމާދު ކުރާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާނީ އެރަށެއްގައި ހުންނަ...
ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒާ ދިމާ އުތުރުން ބަނދަރުމަތީ ހަދާފައިހުރި ވަށްބުރު ހަޓް، ފެރީ ޓަރމިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ "ވަށްބުރު ހަޓް" އަކީ ތުޅާދޫގެ ކަމްވޮށިވެގެންވާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ތުޅާދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި  އަޅާފައިވާ ބިނާއެކެވެ. މި ބިނާ މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ފިނި މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. "ވަށްބުރު ހަޓް"...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -