ފާތިމަތު ޒުހުދާ

34 ލިޔުން 0 ޚިޔާލުތައް

ރަމަޟާން މަހަށްޓަކައި ތިބާގެ ދަރިން ތައްޔާރު؟

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށްވެސް ރަމަޟާން މަހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަހެކެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ އަހަރެމެން ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އެމަހަކަށްޓަކައި އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މަހެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެމަހެއްގައި ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައި ރޯދައަށް...

ސަޕޯޓަރުންގެ ހިއްވަރުން ފެހެންދޫ ޓީމަށް ދިރުން ގެނެސްދީފި

ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ 12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަކީ ، ދެންތިބި 11 ކުޅުންތެރިންނާއި ނުބައްދަލު މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއްކަން ހޯމް މެޗްތަކުގައި ދުނިޔެ ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗެއްގެ އޮއެވަރު ބަދަލުކޮށްލުމަށް އެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދާކުރާ...

ވާހަކަ: ކުށުގެ އަދަބު

ޒާޝާ ގޮވައިގެން ނީމް ދިޔައީ ރަސްފަންނަށް ހިނގާލާށެވެ. ހަފްތާ ބަންދުގެ ކޮންމެސް އެއްދުވަހެއްގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ހިގާލަން ދެވޭތޯ ނީމް ކޮންމެހެންވެސް ބަލައެވެ. އޮފީހުގެ ބުރަ މާހައުލުން ނިކުމެ ދަރިފުޅާ އެއްކޮށް ހޭދަކުރާ...

ފެހެންދޫ ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެެއް ހޯދަނީ

ބ ފެހެންދޫ ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނުގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ...

ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ބ ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. އޮގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހު އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ވަނީ...

މަސްރޭހުން އެއްވަނަ “ރަތްމޮޅު” ޓީމަށް

ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މަސްރޭހުގެ އެއްވަނަ، ޓީމު "ރަތްމޮޅު" ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ދިޔަ"ރަތްމޮޅު" ޓީމު ބާނާފައިވަނީ 21 ކިލޯގެ މަހެވެ. ދެވަނައަށް ދިޔަ...

ފެހެންދޫ “ތުއްތު ފަންނު” ފިލްމީތަރި ޝިރާނީ ހުޅުވާދީފި

ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ހެދި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް "ތުއްތު ފަންނު" މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "ތުއްތު ފަންނު" ހުޅުވައި ދެއްވީ ކުރީގެ ފިލްމީތަރި އާއިޝަތު...

ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޚަރަދުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ދެނީ

 ފެހެންދޫގައި  ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ދިނުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ދިނުމަށް އެ މެމްބަރުން ނިންމައިފިއެވެ. ފެހެންދޫގައި ޤުރުޢާން ކިޔަވައި ދެމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ފެހެންދޫ އަސުރުމާގޭ އައިމިނަތު...

އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ތުޅާދޫއަށް

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 22 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ތުޅާދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ތުޅާދޫ ކައުންސިލަށް...

ގޮއިދޫގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކަޅުހަން ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ބ ގޮއިދޫގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރާ ކަޅުހަން ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން...