ތުޅާދޫ އޮންލައިން

67 ލިޔުން 0 ޚިޔާލުތައް

މުރައިދޫ ބަލިކޮށް ފެހެންދޫން ސެމީގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ހއ. މުރައިދޫ ބަލިކޮށް ފެހެންދޫން ސެމީއަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފިއެވެ. ށ. ފޯކައިދޫ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު...

އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނދެ ފައިބަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ނުކުރެވޭނެ –...

ތުޅާދޫގެ ބިން ތަކަކީ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ތަންތަން ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ތުޅާދޫގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަނދެ މަރާމާތުކޮށް ފައިބަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތުޅާދޫ...

ބޭނުންވަނީ ވޮލީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން – ޝިރުޙާން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫއަށް އުފަން ޝިރުހާން ޢަލީ ނުވަތަ ރަށު އެންމެންގެ ނަމުންނަމަ ސިޑޭ އަކީ ގޮއިދޫގައި އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުންވާނެ ޒުވާނެއް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި ގޮއިދޫއެއް ނޫނެވެ. ބ. އަތޮޅުގައިވެސް ސިޑޭއަކީ...

ޝިޔާމް: ރިސޯޓެއްގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރަކަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި

ބ. ތުޅާދޫ އަކީ ހުނަރުވެރި އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ތުޅާދޫ އެނގެނީ ލިޔެލާޖެހުމުގައި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ރަށެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިއަދު އެރަށުގެ ވަށައިގެން ރިސޯޓްތައް ހަދައި ހުޅުވަމުންދާއިރު...

އަބްދުއްރަހްމާން: ތުޅާދޫގެ ފަޚުރުވެރި ނަމެއް

ބ. އަތޮޅަކީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މި އަތޮޅު ތުޅާދޫ އަކީ އަތްތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ....

ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ކޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 150 ގުރާމު ކަނަމަދު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި) 150 ގުރާމު ހަކުރު (މިކްސްޗަރުން މުގުރާފައި) 150 ގުރާމު ފުށް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސު 2 ކުކުޅު ބިސް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ މާޖިރީން ½ ޖޯޑު ލެކުނޯ...

ރެސިޕީ: ސޮސެޖް ސަމްބޯލް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 6 ސޮސެޖް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 4 ކެޕްސިކަމް (ކަރުގަނޑުނަގައި ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 2 ފިޔާ (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 2 ހިކަނދިފަތް 1 ޓޮމާޓޯ (ކޮށާފައި) 2/1  ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ސޯސް 3/1  ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 3/1 ޖޯޑު...

އައިންތު: ތުޅާދޫގެ ފުރަތަމަ ޙާފިޒާއަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި

މިއަދުގެ މެހްމާނަކީ އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ. ލޯފަން އެކަމަކު، ހިތްވަރުގަދަ ތޫނުފިލި އަންހެނެކެވެ. ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤާރީ އެކެވެ. އަދި މިއަށް ވުރެ ވެސް ހާއްސަ ގޮތަކަށް މިއަދުގެ...

ރެސިޕީ: ބަޓަރ ކޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ޖޯޑު އަންސޯލްޓަޑް ބަޓަރ (227 ގުރާމް) 2 ޖޯޑު ހަކުރު 5 ބިސް 2 ސައިސަމްސާ ވެނީލަރ އެސެންސް 3 ޖޯޑު ފުށް 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މިލްކް ޕައުޑަރ 1/2 ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 1/2 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1...

ރެސިޕީ: ޗިލީ ޕޮޓޭޓޯ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 3 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 1 ދަޅު މަސް 1/2 ޖޯޑު ލީކްސް (ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ކެޕްސިކަމް (ކޮށާފައި) 8 އަލުވި (ފެނުކައްކާ، ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި) ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނު 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކޮށާފައި) ތެޔޮ ފޮދެއް 2...