މުޢާދު މުޙައްމަދު ޒަކީ

1 ލިޔުން 0 ޚިޔާލުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު! (ފުރަތަމަބައި)

މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ އިސްލާމްކަންމަތީ އުފަންވި ދިވެހި މި ޖީލަށް ވަނީ 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަސައްވަރުނުކުރެވޭފަދަ ބަދަލުތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އަދި 1990ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީން ރަނގަޅަށް އޮޅުންނުފިލާތިބި...