އެޑިޓޯރިއަލް

85 ލިޔުން 0 ޚިޔާލުތައް

ޓީ އެފް އެސް ފްޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފިނޮޅު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތުޅާދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ "ޓީ.އެފް.ސީ ފްޓްޗަލް ޗެލެންޖް" މިއަހަރުވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޓީ.އެފް.ސީ ފްޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ...

ދިވެހި ފިލްމް “ނަފްރަތުވުމުން” ތުޅާދޫގެ ސްކްރީނަށް!

ދިވެހި ފިލްމް "ނަފްރަތުވުމުން" ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކްލަބްގެ ސްކްރީންގައި އެޅުވުމަށް އެ ކްލްބްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ކްލަބްގެ ޗެއަރޕާސަން މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވިދާޅުވީ "ނަފްރަތުވުމުން" ޓީއެސްއެސްސީ ގެ...

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ކައުނސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ، ބ. އަތިޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ "ބ....

މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތް: ގޮއިދޫ ޓީމު ކުޅުނު 03 މެޗުންވެސް ތަފާތު މޮޅެއް

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ޓީމުން ކުޅުނު 03 މެޗުން ވެސް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅު ވެއްޖެއެވެ.    ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް...

ރޯދަ އަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު މިހާރު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ބިސް ކޭހެއް 270ރ. އަށް، ފިޔާ ބަސްތާއެއް 140ރ. އަށް...

މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތް: ގޮއިދޫ ޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫއިން އެޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޚުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު...

އިންތިޚާބް ބާތިލް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ: ޝަރީފް

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވަން ބޭއްވި މިދިއަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓް ބާތިލް ކުރާނެ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އީސީގެ ރައީސް ރައީސް އަހުމަދު...

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ. އެ އޯޑިއޯ އިން އިނގޭ ގޮތުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް ބާތިލްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ...

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު...

ތުޅާދޫ “ވަށްބުރު ހަޓް” ފެރީޓަރމިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ

ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒާ ދިމާ އުތުރުން ބަނދަރުމަތީ ހަދާފައިހުރި ވަށްބުރު ހަޓް، ފެރީ ޓަރމިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ "ވަށްބުރު ހަޓް" އަކީ ތުޅާދޫގެ ކަމްވޮށިވެގެންވާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން މީގެ އަހަރުތަކެއް...