އެޓޯލް ފީޑް

1 ލިޔުން 0 ޚިޔާލުތައް

މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންވީ ކީއްވެ.!؟

މުޅި ޤައުމު އެބަޔަކައްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު ބައެކެވެ. އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި، ދުނިޔަވީ އުފަލައްވުރެ، ޤައުމާއި، މުޖުތަމައާއި، ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުގައި އަމިއްލަ އުފާތައްވެސް ޤުރުބާން ކުރަައްވަވާ ބައެކެވެ. މިދައްކަނީ، އެބައެއްގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ދުވަހަކުވެސް...