ސުފުރާ: ކަދުރު ބޯކިބާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
1
 ޖޯޑު މުގުރި ފާރޮށި
2
 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
4
 ބިސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
2
 ޖޯޑު ފެން
1
 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
1
 ދަޅު ގެރިކިރު
2
 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½ ޖޯޑު ހަކުރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ބިސް. ކިރު ، ބަޓަރ އަދި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ، ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ޝެއަރ ކުރައްވާ

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ